Wspieranie Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2017

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Nową formą pomocy dla rodzin przezywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwycięzeniu tych problemów.

Zostając rodziną wspierającą można podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają artykuły. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziny wspierające stanowią nowy instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Gmina może spróbować zaktywizować lokalne otoczenie rodziny w celu udzielenia pomocy rodzinie. Problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierająca, w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić.

 

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć róznych aspektów życia takich jak organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci ale równiez takich wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego. Rodzina wspierająca powinna współpracować z asystentem rodziny. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwycięzeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą byc bardzo rózne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji i indywidualnych pomysłów. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej moze być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Aleksandrów po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika GOPS w Aleksandrowie, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przezywającej trudności w:

opiece i wychowaniu dziecka;

prowadzeniu gospodarstwa domowego;

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca wykonuje swoje zadania nieodpłatnie na podstawie umowy z Wójtem Gminy Aleksandrów, która określa zasady zwrotu kosztów związanych 2 udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się Źródłem ogromnej satysfakcji dla osób, które zechcą poświeć swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

 

Wójt Gminy Aleksandrów

(-) Józef Henryk Biały