Informacja dotycząca przedłużenia terminu do załatwienia spraw z zakresu wypłat dodatków węglowych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2022

Wójt Gminy Aleksandrów działając na podstawie art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 15 września 2022 r o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.), oraz art. 50 ustawy a dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) w związku z art. 36 § 1 i § 2, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia, że nie jest możliwe dochowanie przez organ terminu wynikającego z art. 2 ust. 11 z dnia 15 września 2022 r
o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) tj. dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Wypłata dodatków jest zadaniem zleconym Gminie Aleksandrów, a jego realizacja zależy od otrzymania środków od Wojewody Lubelskiego. Gmina Aleksandrów złożyła zapotrzebowanie na ww. środki w terminie, do chwili  obecnej  nie otrzymała środków, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków.

Przekazanie informacji oraz wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację tego zadania oraz ujęciu tych środków w planie finansowym gminy.

Jednocześnie realizując obowiązek wynikający z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się o prawie do wniesienia ponaglenia.