Wydawanie studentom zaświadczeń o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny przez ośrodki pomocy społecznej

9 lipca 2021

W dniu 1 października 2019 r. wszedł w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.), zgodnie z którym student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest zobowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w uczelni zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Na podstawie tego przepisu studenci wnioskują o wydanie stosownego zaświadczenia przez ośrodek pomocy społecznej.

Zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny jest wydawane na potrzeby postępowania w sprawie przyznania stypendium socjalnego na podstawie posiadanych przez ośrodek pomocy społecznej informacji o beneficjentach pomocy społecznej. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ww. ustawy (tj. o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny). Przepis ten nie stanowi bowiem podstawy do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, ponieważ wywiad ten przeprowadzany jest wyłączenie w przypadkach wymienionych w ustawie o pomocy społecznej. W takich okolicznościach ośrodek pomocy społecznej może jedynie wydać na wniosek studenta zaświadczenie potwierdzające, że student nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.

Student, któremu wydano zaświadczenie, w którym zamiast danych na temat sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny, widnieje informacja, że rodzina nie ubiegała się o świadczenia pomocy społecznej lub nie korzysta z tych świadczeń, nie jest pozbawiony możliwości otrzymania stypendium socjalnego. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje na tę okoliczność stosowne rozwiązanie w art. 88 ust. 5. Zgodnie z tym przepisem uczelnia przyzna stypendium socjalne studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł dostarczyć zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o żądanej przez ustawę treści, oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie