Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Pomoc Psychologa

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ALEKSANDROWIE
Pomoc Psychologiczna i Terapeutyczna

1. W ramach pomocy mieszkańcy mogą skorzystać z:

- Zajęć artystyczno - psychologicznych
- Akademii emocji- warsztatów psychologicznych dla dzieci
- Warsztatów umiejętności społecznych
- Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- Arteterapii- Terapii poprzez sztukę
- Muzykoterapii- terapii muzyką relaksacyjną
- Terapii ręki
- Warsztatów kreatywnego myślenia
- Psychoprofilaktyki

KONTAKT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie
Pomoc Psychologiczna i Terapeutyczna
Aleksandrów 380, 23-408 Aleksandrów
tel. 846875002 wew. 48

Pomocy udziela psycholog mgr Edyta Wrębiak

Klauzula informacyjna GOPS

Rodzina 500 +

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że od 01 lipca 2019 r. w formie elektronicznej, a od 01 sierpnia 2019 r. w formie papierowej będzie możliwe złożenie wniosków
o ustalenie prawa do:

  • świadczenia „Dobry Start” tzw. 300+ (bez kryterium dochodowego);

  • świadczeń rodzinnych, w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego (obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności)

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego (obowiązuje kryterium dochodowe, które od nowego okresu wynosić będzie 800,00 zł na osobę w rodzinie).

Czytaj więcej o: INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW

"DOBRY START"

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Wspieranie Rodziny

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Nową formą pomocy dla rodzin przezywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwycięzeniu tych problemów.

Zostając rodziną wspierającą można podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają artykuły. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziny wspierające stanowią nowy instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Gmina może spróbować zaktywizować lokalne otoczenie rodziny w celu udzielenia pomocy rodzinie. Problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierająca, w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić.

 

Czytaj więcej o: Wspieranie Rodziny