Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

Formy udzielania pomocy

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Wniosek o pomoc należy złożyć w siedzibie ośrodka.

We wnioskach składanych na piśmie warto zawrzeć informacje o:

  • problemie (problemach), w których rozwiązaniu rodzina lub osoba potrzebuje pomocy (możliwie precyzyjne i szczegółowo określone),
  • wszystkich dochodach wspólnie zamieszkujących członków rodziny za ostatni miesiąc,
  • wszystkich niezbędnych wydatkach rodziny za np. ostatni miesiąc (opłaty za leczenie i leki, rehabilitacja, edukacja i inne),
  • niezaspokojonych, istotnych życiowo potrzebach rodziny.


Do wniosku należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną i materialną. Są to m.in.:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • zaświadczenie o dochodach rodziny w wysokości netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (np. decyzja lub zaświadczenie o wysokości renty, emerytury, alimentów, zaświadczenie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczce alimentacyjnej, o wysokości zarobków z zakładu pracy itp.),
  • zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub kserokopia nakazu płatniczego,
  • inne dokumenty np. dowody opłat za energię, gaz, wodę, faktury za leki, leczenie, zakup żywności.


Po złożeniu wniosku, w ciągu czternastu dni pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Wywiad dotyczy nie tylko osoby ubiegającej się o pomoc ale również osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, a także członków najbliższej rodziny (rodziców lub dzieci czy też rodzeństwa).

W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji ośrodka pomocy społecznej, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.

Uwaga: niewyrażenie zgody, przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej, bądź też korzystające już ze świadczeń, na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub na jego aktualizację stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o jego przyznaniu lub też wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny ma prawo żądać złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym rodziny. Odmowa złożenia tego rodzaju oświadczenia jest podstawą do negatywnego rozpatrzenia wniosku.

W terminie do 30 dni od zakończenia wywiadu środowiskowego zostanie wydana pisemna decyzja w sprawie realizacji bądź odmowy realizacji wniosku. Od decyzji przysługuje możliwość odwołania się - zgodnie z zawartym w niej pouczeniem.
Świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, poradnictwa i pracy socjalnej nie wymagają wydawania decyzji i nie są uzależnione od poziomu dochodów.