Wspieranie Rodziny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 447)

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt/ burmistrz/prezydent miasta zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

 

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
 • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

 • pomocy w integracji rodziny;

 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

 • dążeniu do reintegracji rodziny.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 • pracy z rodziną;

 • pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

 

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

 • instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

 • placówek wsparcia dziennego;

 • rodzin wspierających.

 

 Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

 • terapii i mediacji;

 • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

 • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

 • organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.