DODATEK OSŁONOWY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że  związku ze zmianą z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.) wznawia się wypłatę dodatku w roku 2024. 

 

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

-  2100,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

 - 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób
w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wyniesie:

 -   228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 -   343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 -   486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

  -  657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej
6 osób.  

Kwota podwyższona:

   - 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

   -  429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,

    - 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,

    - 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej
 6 osób.

 

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana
o kwotę tego przekroczenia.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r. 

Wnioski o dodatek osłonowy w formie tradycyjnej (papierowej) składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie pokój nr 3 lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

Pliki do pobrania